தமிழீழத் தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2020 - சுவிஸ்

breaking
எம் தேசம் காக்க தேசியத்தின் வேலிகளாக நின்று தம்மை ஆகுதியாக்கிய எம் மாவீரச் செல்வங்களின் நினைவுகள் சுமந்து நடைபெறவுள்ள விளையாட்டுப் போட்டிகளின் துண்டுப்பிரசுரம் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

அனைத்துக் கழகங்களையும் , தமிழ் உறவுகளையும் அழைக்கும்  விளையாட்டுத்துறை- சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு.