Take a fresh look at your lifestyle.

தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2019 – சுவிஸ்

தேசிய மாவீரர் நினைவு சுமந்த விளையாட்டுப் போட்டிகள்  2019  –  சுவிஸ்
எம் தேசம் காக்க தேசியத்தின் வேலிகளாக நின்று தம்மை ஆகுதியாக்கிய எம் மாவீரச் செல்வங்களின் நினைவுகள் சுமந்து நடைபெறவுள்ள விளையாட்டுப் போட்டிகள்
நன்றி,
சுவிஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு.